Rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies

 

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben tegenover hun verhuurder een aantal rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Overleg Huurders Verhuurders (WOHV).

 

Wat is een bewonerscommissie of huurdersorganisatie?

 

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt;die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;die eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen;waarvan de huurders die zij vertegenwoordigt, lid kunnen worden.

 

Een bewonerscommissie is een commissie van bewoners van huurwoningen in een complex (groter dan 25 woningen). Zij is geen vereniging of stichting, en kent geen leden. Een bewonerscommissie is een commissie:waarvan het bestuur uit huurders bestaat en door huurders wordt gekozen;die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;die minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen.

 
Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies? 
 
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten, die hieronder verder beschreven worden, informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. 
 
Daarnaast hebben de huurdersorganisaties ook instemmingsrecht over het servicekostenbeleid en recht op een kostenvergoeding.

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene plannen, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex.

 

Informatierecht

 

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht. Dit betekent dat de verhuurder in de volgende situaties verplicht is informatie te geven:bij bestaand beleid, bij wijzigingen in het beleid. 

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om plannen voor het slopen van woningen, het onderhoud van woningen of de huurprijzen. Het staat huurders en verhuurders vrij meer onderwerpen van overleg en advies af te spreken.

 

Overlegrecht

 

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan zijn:

1.Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal eenmaal per jaar overleg hebben met zijn huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s);

2 Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen over de informatie die de verhuurder op hun verzoek heeft verstrekt op grond van het informatierecht;

3 Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s) overleggen over zijn voornemens om zijn beleid of beheer te wijzigen.

 

 

 

 

Adviesrecht

 

De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn beleidsvoornemens.

 

Het advies moet volgens de volgende procedure verlopen:

de verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid;hij overlegt hierover met de huurdersorganisatie/bewonerscommissie;de huurdersorganisatie/bewonerscommissie krijgt tenminste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen;de verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie/bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.

Als de verhuurder wil afwijken van het advies, meldt hij dit binnen twee weken na ontvangst van het advies, schriftelijk aan de huurdersorganisatie/bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

 

Agenderingsrecht

 

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. Ook hebben de overlegpartners (verhuurder en huurdersorganisatie/bewonerscommissie) het recht om ( om na tijdige kennisgeving) een of meer deskundige(n) uit te nodigen om deel te nemen aan het overleg.

                                                                                                                                                                                                              Instemmingsrecht

 

Over één onderwerp heeft de huurdersorganisatie-op-verhuurdersniveau ( een huurdersorganisatie die alle huurders van de verhuurder vertegenwoordigt) een stemmingsrecht: het door de verhuurder gevoerde beleid voor de servicekosten. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen.

 

De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.

Let op!! Bewonerscommissies hebben geen instemmingsrecht.

Kostenvergoeding

De verhuurder vergoedt de kosten die een huurdersorganisatie maakt voor: overleg met en advies aan de verhuurder; informeren en raadplegen van de huurders;scholing van de huurdersorganisatie: kosten van de interne organisatie, zoals kosten voor kopiëren, huur van vergaderruimte, nieuwsbrieven en een mailbox.

Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurde kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen, of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken.  (bron huurcommissie)

 

Er is iedere maandagmorgen spreekuur van10.00 tot 12.00
 Tel: 046-475- 64 22

E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

 

        

Wij zijn lid van de Nedelandse Woonbond
en ingeschreven bij Kvk

Huurdersvereniging Geleen
Rijksweg Zuid 1H
6161 BE Geleen
046 - 475 64 22