HV-Geleen

Wat doet HV-Geleen

hvg geleen, huurders belangen vereniging geleen, logoSoms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersvereniging eigenlijk voor mij en waarom zou ik eigenlijk lid worden?” Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het niet altijd duidelijk is wat wij doen, voor u persoonlijk, of zelfs in het algemeen.
Uw huurdersvereniging voert overleg met de Woningcorporatie ZOwonen en met de gemeente.
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersvereniging, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Maar de Huurdersvereniging Geleen doet meer:

Mocht u problemen ondervinden met de Woningcorporatie ZOwonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersvereniging is beslist geen klachtenbureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersvereniging, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden en overleg voert met de gemeente over de prestatie afspraken.

 

HV Geleen gevraagd en ongevraagd advies

HV Geleen brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Geleen, direct aangaan. Lossen wij dan alle problemen op? Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit leid vaak tot een bevredigend resultaat.
De huurdersvereniging is een vereniging die bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die opkomt voor de belangen en rechten van de huurders van Woningcorporatie ZOwonen in het werkgebied Geleen. Laat u horen. Want uw mening telt!

Als HuurdersVereniging Geleen maken wij ons sterk voor de toekomst van de sociale huisvesting in Geleen e.o. en voor een sterke positie van u als huurder van ZOwonen. U krijgt regelmatig via onze website en infoblad informatie over belangrijke zaken. Samen met andere huurdersorganisaties van ZOwonen hebben wij een stem in de benoeming en voordracht van leden van de Raad van Commissarissen van de corporatie ZOwonen. Wij brengen advies uit, gevraagd en ongevraagd, op veel onderwerpen, zoals het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, servicekosten, verkoop van de woningen. Kortom, op alle gebieden die te maken hebben met Volkshuisvesting.

Eenmaal per jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering aan u verantwoording afgelegd over de inkomsten/uitgaven van de HVG Geleen. Er is geen contributie verschuldigd!

U als huurder van Zowonen kunt zich inschrijven. Meer informatie en het inschrijfformulier kunt u hier vinden

Nederlandse woonbond

De Huurdersvereniging is lid van de Nederlandse Woonbond. Wij kunnen ook als vereniging een beroep doen op juridische adviseurs van de Woonbond.

Status HV-Geleen

Het is belangrijk dat een Bewonerscommissie (ook genoemd BC) en de individuele huurder van woningcorporatie ZOwonen een juist beeld hebben over de positie van de HVG (Huurdersvereniging Geleen) ten opzichte van ZOwonen en de taak van de HVG. Een goede profilering van en transparantie door de HVG is dus gewenst.
De HVG is een zelfstandige vereniging met een eigen identiteit, een eigen verantwoordelijkheid en een eigen visie naast de woningcorporatie ZOwonen. Dit is precies omschreven in de statuten / het huishoudelijk reglement van de HVG, in de door de overheid ingestelde Overlegwet en in de samenwerkingsovereenkomst met ZOwonen. Andere organisaties, instellingen of overheden hebben beslissende invloed op het beleid van de huurdersvertegenwoordiging.

 

Belangrijkste taak van HV Geleen:

De belangrijkste taak van de HVG is de algemene belangen van de huurders van ZOwonen te behartigen. Dat doet zij als officieel overlegorgaan door het uitbrengen van gekwalificeerde adviezen, over algemene beleidszaken/woonaangelegenheden gevraagd en ongevraagd aan de directeur bestuurder van ZOwonen.
Zaken van een Huurder, een Bewonerscommissie of vragen op complexniveau zijn geen agendapunten in de overlegvergaderingen van de HVG en de directeur bestuurder van ZOwonen. Wanneer er sprake is van dezelfde vraag / klacht op grotere schaal, dan wordt dit wel een punt van bespreking in de voornoemde overlegvergadering.
De wijze waarop het beleid per complex, wijk, buurt wordt uitgevoerd, is het specifieke aandachtsveld van de Bewonerscommissie. Participatie / Betrokkenheid van deze commissie in besprekingen met de verhuurder is dan ook van essentieel belang! Een Bewonerscommissie kan eveneens een vraagbaak zijn voor de individuele huurder. De belangrijkste schakel tussen een Bewonerscommissie en ZOwonen is die medewerker van ZOwonen die verantwoordelijk is voor het betreffende complex en die toelichting kan geven op het beleid van ZOwonen en eventuele vragen kan beantwoorden.
Het dagelijks bestuur van de HVG wordt herhaaldelijk benaderd met vragen en klachten, die bij ZOwonen moeten worden ingebracht. Afhankelijk van de informatie wordt geadviseerd welk traject moet worden gevolgd bij ZOwonen om te komen tot een bevredigend antwoord of een goede oplossing van het probleem. Als men van mening is dat dit onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, kan men de vraag / klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie:

  • Klachtencommissie Woningcorporatie ZOwonen, of
  • Huurcommissie, of
  • Rechter.

De Huurdersvereniging Geleen (HVG) is geen organisatie om in beroep te gaan, is geen klachtenbureau, is niet betrokken bij een interne of externe procedure, is geen partij in een zaak of geding en wordt eventueel alleen geïnformeerd over de finale uitkomst.

Bestuur

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en onderhoudt contacten met diverse gesprekspartners waaronder de gemeente Sittard-Geleen en Wooncorporatie ZOwonen.

Dagelijks bestuur bestaat uit : Voorzitter, Vice Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Algemeen bestuur bestaat uit Klachtenafhandeling, Webmaster/ ledenadministratie en enkele Leden

Ons kantoor

De Huurdersvereniging Geleen (HVG) is gevestigd aan

Rijksweg Zuid 1H (naast de Cityflat tegenover Albert Heijn)
6161 BE Geleen

Ons telefoonnummer is: 046 – 475 64 22.
E-mail: huurdersvereniginggeleen@gmail.com

Wij houden elke maandagmorgen spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

Rechten

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben tegenover hun verhuurder een aantal rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Overleg Huurders Verhuurders (WOHV).

 

Wat is een bewonerscommissie of huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting die de belangen van huurders behartigt; die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; die eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen.

Een bewonerscommissie is een commissie van bewoners van huurwoningen in een complex (groter dan 25 woningen). Zij is geen vereniging of stichting, en kent geen leden. Een bewonerscommissie is een commissie: waarvan het bestuur uit huurders bestaat en door huurders wordt gekozen; die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling; die minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen.

 

Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten, die hieronder verder beschreven worden, informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Daarnaast hebben de huurdersorganisaties ook instemmingsrecht over het servicekostenbeleid en recht op een kostenvergoeding.
Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene beleidsplannen, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex.

 

Informatierecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht. Dit betekent dat de verhuurder in de volgende situaties verplicht is informatie te geven: bij bestaand beleid, bij wijzigingen in het beleid.
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om plannen voor het slopen van woningen, het onderhoud van woningen of de huurprijzen. Het staat huurders en verhuurders vrij meer onderwerpen van overleg en advies af te spreken.

 

Overlegrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan zijn:
1.Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal eenmaal per jaar overleg hebben met zijn huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s);
2 Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen over de informatie die de verhuurder op hun verzoek heeft verstrekt op grond van het informatierecht;
3 Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s) overleggen over zijn voornemens om zijn beleid of beheer te wijzigen.

 

Adviesrecht

De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn beleidsvoornemens.

Het advies moet volgens de volgende procedure verlopen:
de verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid; hij overlegt hierover met de huurdersorganisatie/bewonerscommissie; de huurdersorganisatie/bewonerscommissie krijgt tenminste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen; de verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie/bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.
Als de verhuurder wil afwijken van het advies, meldt hij dit binnen twee weken na ontvangst van het advies, schriftelijk aan de huurdersorganisatie/bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

 

Agenderingsrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. Ook hebben de overlegpartners (verhuurder en huurdersorganisatie/bewonerscommissie) het recht om ( om na tijdige kennisgeving) een of meer deskundige(n) uit te nodigen om deel te nemen aan het overleg.
Instemmingsrecht

Over één onderwerp heeft de huurdersorganisatie-op-verhuurdersniveau ( een huurdersorganisatie die alle huurders van de verhuurder vertegenwoordigt) een instemmingsrecht: het door de verhuurder gevoerde beleid voor de servicekosten. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen.

De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.
Let op!! Bewonerscommissies hebben geen instemmingsrecht.

Kostenvergoeding

De verhuurder vergoedt de kosten die een huurdersorganisatie maakt voor: overleg met en advies aan de verhuurder; informeren en raadplegen van de huurders; scholing van de huurdersorganisatie: kosten van de interne organisatie, zoals kosten voor kopiëren, huur van vergaderruimte, nieuwsbrieven en een mailbox.
Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurde kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen, of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken. (bron huurcommissie)